Filmproducties op maat gemaakt | Onsight Media

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Onsight media TE Gouda

I. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Definities

“Opdrachtgever” betekent de partij waarmee Onsight media een Overeenkomst is aangegaan;

“Overeenkomst” betekent iedere overeenkomst waarbij Onsight media zich verplicht tot het leveren of verhuren van zaken, het verrichten van diensten, het ter beschikking stellen van personeel of het bewaren van zaken;

Onsight mediabetekent  Onsight media te Gouda

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke door Onsight media gesloten Overeenkomst en uitgebrachte offerte voor het sluiten van een Overeenkomst.

2.2 De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door Onsight media van de hand gewezen.

3. Offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Onsight media voor het sluiten van een Overeenkomst zijn vrijblijvend en staan gedurende 15 dagen open voor aanvaarding, tenzij in de offerte anders wordt vermeld. Indien de offerte niet binnen deze termijn van 15 dagen is aanvaard, komt de offerte te vervallen.

3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever aan Onsight media opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Onsight media haar aanbieding heeft gebaseerd.

4. Totstandkoming Overeenkomst

Een Overeenkomst komst slechts tot stand door (i) schriftelijke bevestiging door Onsight media of Opdrachtgever van eerder bereikte mondelinge overeenstemming tussen Onsight media en Opdrachtgever, tenzij de andere partij binnen 7 dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen deze bevestiging, (ii) ondertekening voor akkoord door Onsight media en Opdrachtgever van een offerte of bevestiging of (iii) begin van voor Opdrachtgever kenbare uitvoering door Onsight media waartegen Opdrachtgever niet onverwijld schriftelijk bezwaar bij Onsight media indient.

5. Prijzen en betaling

5.1 Alle door Onsight media opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, verzend- en transportkosten, beveiliging, verzekeringspremies, installatiekosten, energiekosten, communicatiekosten, schoonmaakkosten, reis- en verblijfkosten en kosten van inhuur van apparatuur van derden, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. Indien Onsight media en Opdrachtgever prijzen in een valuta anders dan de euro zijn overeengekomen, zijn koerswijzigingen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5.2 Indien sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan twee maanden met een maandelijkse betalingsverplichting of een termijn van meer dan 60 dagen tussen de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en de datum van volledige uitvoering van de Overeenkomst, is Onsight media te allen tijde gerechtigd om schriftelijk binnen een termijn van 30 dagen de overeengekomen prijzen te verhogen. In dat geval heeft Opdrachtgever het recht tot uiterlijk 14 dagen na de kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

5.3 Onsight media is gerechtigd in redelijkheid meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen, op basis van de gebruikelijke tarieven van Onsight media, indien zij Opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging. Als meerwerk wordt beschouwd: al hetgeen door Onsight media op verzoek van Opdrachtgever naast de in de Overeenkomst vastgelegde werkzaamheden door Onsight media worden gepresteerd. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraak op vergoeding van meerwerk onverlet. Onsight media is nimmer verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

5.4 Opdrachtgever dient de facturen van Onsight media, met uitsluiting van het recht van Opdrachtgever tot verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen. Indien een factuur niet binnen deze termijn is betaald, is Opdrachtgever, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot de datum van voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van de kalendermaand als een gehele maand wordt gerekend.

5.5 Indien Onsight media besluit over te gaan tot het nemen van buitengerechtelijke incassomaatregelen is Opdrachtgever, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, verplicht de daarmee gemoeide kosten aan Onsight media te vergoeden. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 250,00.

5.6 Onsight media is gerechtigd om bij de totstandkoming van de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen van Opdrachtgever een passende vorm van zekerheidsstelling, zoals een bankgarantie of borgsom, te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever onder de Overeenkomst. Indien Onsight media van Opdrachtgever zekerheidsstelling verlangt, is Onsight media gerechtigd haar (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de zekerheid is gesteld.

6. Termijnen en inschakelen derden

6.1 Alle door Onsight media overeengekomen termijnen voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Onsight media bekend waren. Onsight media spant zich er naar behoren voor in de overeengekomen termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.

6.2 De enkele overschrijding van een termijn brengt Onsight media niet in verzuim. In alle gevallen komt Onsight media wegens overschrijding van een termijn eerst in verzuim nadat Opdrachtgever Onsight media in gebreke heeft gesteld. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Onsight media en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden.

6.3 Onsight media is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of ten dele uit te besteden bij derden, dan wel zich door derden bij de uitvoering bij te laten staan.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De totale aansprakelijkheid van Onsight media wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade van Opdrachtgever en tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs (excl. BTW) voor het onderdeel waarop de tekortkoming rechtstreeks betrekking heeft. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 100.000,- (honderd duizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om de gebrekkige prestatie van Onsight media aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;

b. aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

c. aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1, is de aansprakelijkheid van Onsight media voor schade door dood of lichamelijk of geestelijk letsel of materiële beschadiging van zaken beperkt tot € 250.000 (tweehonderd vijftig duizend euro) maximaal per gebeurtenis en € 1.000.000 (een miljoen euro) maximaal per kalenderjaar.

7.3 Onsight media is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval wordt verstaan gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, imagoschade, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van derden jegens Opdrachtgever, inferieure kwaliteit van banden, tenietgaan, verlies of beschadiging van geluid- en/of beeld- en/of informatiedragers en het daarop vastgelegde materiaal, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Onsight media afgegeven of voorgeschreven zaken van Opdrachtgever of derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Onsight media voorgeschreven derden, diefstal, tenietgaan of schade aan eigendommen van Opdrachtgever, personeelsleden van Opdrachtgever, door Opdrachtgever ingeschakelde derden of door Opdrachtgever toegelaten publiek, schade door het niet of niet goed functioneren van verbindingen of de gebrekkige kwaliteit van die verbindingen, ongeacht of deze door Onsight media of door derden gerealiseerd worden, of door de gebrekkige kwaliteit van op verzoek van Opdrachtgever ten behoeve van haarzelf of derden door Onsight media gegeven lijnaftakkingen van deze verbindingen en alle overige vormen van schade anders dan genoemd in artikelen 7.1 en 7.2.

7.4 De in de voorgaande leden van dit artikel 7 opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Onsight media gelden niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Onsight media.

7.5 Onsight media is uitsluitend aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien Onsight media onverwijld, maar uiterlijk binnen 48 uur na uitvoering van (het desbetreffende onderdeel van) de Overeenkomst, een schriftelijke ingebrekestelling met een volledige en gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming van Opdrachtgever heeft ontvangen, waarin Onsight media  een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. Bij gebreke van ingebrekestelling binnen bovengenoemde termijn, vervallen de eventuele aanspraken van Opdrachtgever wegens de toerekenbare tekortkoming van Onsight media. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Onsight media vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

7.6 Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk jegens Onsight media, haar werknemers en/of de door Onsight media ingeschakelde of toegelaten derden voor alle schade die Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingehuurde derden hebben veroorzaakt wegens dood, lichamelijk of geestelijk letsel of tenietgaan, beschadiging of diefstal van de eigendommen van respectievelijk Onsight media, haar werknemers en de door Onsight media ingeschakelde of toegelaten derden.

7.7 Het bepaalde in dit artikel 7 geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Onsight media zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

8. Niet-toerekenbare tekortkoming

8.1 Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, in aanvulling op wat daaronder in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Onsight media geen invloed kan uitoefenen en waardoor Onsight media niet meer in staat is haar verplichtingen na te komen. Oorlog, gewapende conflicten, terroristische aanslagen, opstand, rellen, atoomkernreacties, natuurrampen, brand, werkstakingen en andere acties door het personeel van Onsight media en/of haar toeleveranciers, storingen in het energienet of de afsluiting van (een deel van) Overschie of de gebouwen waarin Onsight media haar activiteiten verricht, worden daaronder in ieder geval begrepen.

8.2 Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van één der partijen haar niet kan worden toegerekend, zullen de wederzijdse verplichtingen van partijen worden geschorst tot het tijdstip waarop de uitvoering van de verplichtingen redelijkerwijze weer mogelijk is.

8.3 Indien een daadwerkelijke schorsing ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming langer dan 1 maand duurt, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst onverwijld en zonder enige ingebrekestelling, of rechterlijke tussenkomst, te beëindigen zonder dat partijen alsdan schadevergoeding van elkaar kunnen vorderen.

8.4 Een beroep op een niet toerekenbare tekortkoming kan slechts worden gedaan per aangetekende brief binnen 14 dagen na het ontstaan van die tekortkoming.

9. Vrijwaring

Opdrachtgever zal Onsight media en het door Onsight media ter beschikking gestelde personeel volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering van derden jegens Onsight media en/of voornoemd personeel in verband met een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst.

10. Geheimhouding

Opdrachtgever en Onsight media zullen de van de andere partij in het kader van de Overeenkomst schriftelijk of mondeling ontvangen informatie, waarvan de ontvanger weet of behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, strikt geheim houden en deze informatie niet aan derden openbaren, tenzij deze informatie:

a. reeds in het bezit was van de ontvanger zonder verplichting tot geheimhouding;

b. zich reeds in het publieke domein bevindt anders dan door een inbreuk op dit artikel 10 of door een openbaarmaking waarvan de ontvanger op het moment van openbaarmaking wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat deze onrechtmatig was;

c. wordt geopenbaard aan hun respectievelijke professionele adviseurs onder oplegging van geheimhouding en slechts voor zover noodzakelijk voor enig redelijk doel; of

d. moet worden geopenbaard op grond van toepasselijke rechtsregels of reglementen van een effectenbeurs of door enig nationaal, provinciaal, gemeentelijk of ander met overheidsgezag bekleed orgaan of gerechtelijke beslissing in enige betrokken jurisdictie, maar in een dergelijk geval slechts na voorafgaande en tijdige raadpleging van de andere partij met betrekking tot de noodzaak, het tijdstip en de inhoud van de openbaarmaking.

Informatie wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door de verstrekker van die informatie als zodanig is aangeduid. De ontvanger van de vertrouwelijke informatie zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

11. Verbod overname personeel

Opdrachtgever zal gedurende de looptijd en een periode van 1 jaar na beëindiging van de Overeenkomst, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Onsight media, geen werknemers van Onsight media of een aan Onsight media gelieerde onderneming, die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen of anderszins direct of indirect, in de meeste ruime zin, werkzaamheden voor zich laten verrichten.

12. Optie

12.1 Indien Onsight media opdrachtgever optie verleent tot het aangaan van een Overeenkomst, zal Onsight media aangeven voor welke datum de opdrachtgever deze optie dient uit te oefenen. Indien de opdrachtgever de optie niet voor deze datum schriftelijk uitoefent, vervalt de verleende optie.

12.2 Onsight media is steeds gerechtigd de in artikel 12.1 bedoelde optietermijn te verkorten door een opdrachtgever te verzoeken de optie binnen 24 uur uit te oefenen. Indien de opdrachtgever de optie niet binnen deze termijn schriftelijk uitoefent, vervalt de verleende optie.

13. Annulering

13.1 Annulering van een Overeenkomst door Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien zulks schriftelijk en vóór het begin van de uitvoering van de Overeenkomst door Onsight media is geschied.

13.2 In geval van annulering zullen te allen tijde de door Onsight media gemaakte voorbereidingskosten door Opdrachtgever aan Onsight media worden vergoed.

13.3 Indien annulering plaatsvindt minder dan 7 dagen vóór het begin van de uitvoering van de Overeenkomst door Onsight media is Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 50% van de overeengekomen totale prijs. Indien annulering plaatsvindt minder dan 3 dagen vóór het begin van uitvoering van de Overeenkomst door Onsight media is Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 75% van de overeengekomen totale prijs.

13.4 Onsight media is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te annuleren bij zodanige wijzigingen van omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van Onsight media kan worden verlangd of nakoming strafrechtelijke en andere juridische risico’s met zich mee zou brengen. Opdrachtgever is in een dergelijk geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.

14. Voortijdige beëindiging

14.1 Onsight media en Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, in alle gevallen na een schriftelijke ingebrekestelling met een volledige en gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming, waarin een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting onder de Overeenkomst.

14.2 Indien een Overeenkomst, die naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door Onsight media en Opdrachtgever na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien in de Overeenkomst geen opzeggingstermijn is vastgelegd, dient bij de opzegging een termijn van drie maanden in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging op deze basis niet tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

14.3 Onsight media en Opdrachtgever zijn gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk te beëindigen indien de andere partij onderhandelingen aanvangt met een of meer crediteuren of vergelijkbare stappen onderneemt met het oog op de herstructurering van alle of een deel van zijn schulden, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surséance van betaling aanvraagt, aangifte doet tot faillietverklaring of in staat van faillissement is verklaard. De partij die de Overeenkomst op deze grondslag beëindigt is nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden of tot schadevergoeding gehouden.

14.4 In afwijking van wat in de wet daaromtrent door middel van regelend recht is bepaald, kan Opdrachtgever de Overeenkomst tot levering van diensten slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze algemene voorwaarden.

 15. Intellectuele eigendom

15.1 Opdrachtgever garandeert aan Onsight media dat geen intellectuele eigendomsrechten van derden zich verzetten tegen de uitvoering van de Overeenkomst door Onsight media en dat Opdrachtgever volledige en onbeperkte toestemming heeft van alle rechthebbenden om onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op te nemen in het programmamateriaal en door Onsight media vast te laten leggen op geluid, beeld of andere informatiedragers.

Opdrachtgever zal Onsight media en alle aan Onsight media gelieerde partijen volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering wegens een inbreuk op het in dit artikel bepaalde.

15.2 Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, berusten alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de Overeenkomst door Onsight media, haar werknemers en/of ingeschakelde freelancers vervaardigde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend bij Onsight media, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

16. Overige verplichtingen Opdrachtgever

16.1 Opdrachtgever zal Onsight media steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen, alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van tijdige, kosteloze en onbelemmerde toegang tot gebouwen en terreinen, en ervoor zorgen dat Onsight media tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijke werkruimte en faciliteiten. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat haar personeel dat wordt ingezet voor het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst beschikt over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kennis.

16.2 Indien Opdrachtgever de in artikel 16.1 bedoelde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Onsight media het recht de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en heeft Onsight media het recht de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven bij Opdrachtgever in rekening te brengen, een en ander onverminderd de overige rechten van Onsight media.

16.3 Opdrachtgever garandeert dat de in artikel 16.1 bedoelde werkruimte en faciliteiten voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid van de werkomgeving.

Opdrachtgever zal Onsight media vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere aanspraak van derden, waaronder werknemers van Onsight media, in verband met een inbreuk op deze garantie.

16.4 Opdrachtgever zal er zoveel mogelijk voor zorgen dat in de aftiteling en andere promotionele uitingen omtrent het programma waarop de Overeenkomst betrekking heeft de naam en de rol van Onsight media wordt vermeld.

17. Diversen

17.1 Een afwijking of uitsluiting van deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien Onsight media daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

17.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden zoveel mogelijk van kracht blijven. Onsight media en Opdrachtgever zullen hun uiterste best doen om overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die, gegeven de strekking en het doel van de nietige of niet afdwingbare bepaling, zo min mogelijk afwijkt van deze nietige of niet afdwingbare bepaling.

17.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen ingevolgde de Overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Onsight media.

17.4 Iedere kennisgeving of andere mededeling uit hoofde van of in verband met de Overeenkomst dient schriftelijk te worden gedaan en te worden overhandigd of verzonden per fax, per koerier of per aangetekende post naar het in de Overeenkomst opgenomen adres of faxnummer, of ieder ander adres waarvan de partij waarvoor de kennisgeving bestemd is in overeenstemming met dit artikel de andere partij met dat doel kennis heeft gegeven.

17.5 Indien er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en een vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst. Indien er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen een in dit hoofdstuk I opgenomen algemene bepaling en een in de hierna volgende hoofdstukken opgenomen specifieke bepaling, prevaleert de specifieke bepaling.

 18. Geschillen

18.1 De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door, en dient te worden uitgelegd in overeenstemming met, Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 (Trb. 1986, 61) wordt uitgesloten.

18.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst zullen met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Gouda. Onsight media behoudt zich echter het recht voor Opdrachtgever voor de rechter van zijn woonplaats te dagen.

II. VERHUUR VAN ZAKEN

De in dit hoofdstuk II opgenomen bepalingen zijn naast de in hoofdstuk I opgenomen algemene bepalingen van toepassing op iedere Overeenkomst die (mede) tot voorwerp heeft de verhuur van zaken, zoals de verhuur van apparatuur.

19. Staat

Bij de aanvang van de huur zal Opdrachtgever het gehuurde inspecteren en, indien geen gebreken worden geconstateerd, voor ontvangst in goede staat tekenen. Indien Opdrachtgever niet voor ontvangst in goede staat heeft getekend, dan worden de gehuurde zaken geacht te zijn afgeleverd en aanvaard in de staat die Opdrachtgever mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

20. Gebruik, inspectie en gebreken

20.1 Opdrachtgever is niet bevoegd tot het gebruik van de van Onsight media gehuurde zaken voor een ander doel of op een andere plaats dan in de Overeenkomst is bepaald. Indien in de Overeenkomst daaromtrent niets is bepaald, is Opdrachtgever slechts bevoegd tot gebruik voor het doel en op de plaats waartoe de zaak naar zijn aard bestemd is.

20.2 Opdrachtgever is verplicht de gehuurde zaken op een zorgvuldige wijze en met inachtneming van de wettelijke voorschriften te gebruiken en steeds de instructies en/of aanwijzingen van Onsight media met betrekking tot het gebruik en het onderhoud van het gehuurde onverwijld op te volgen.

20.3 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Onsight media is Opdrachtgever niet bevoegd de gehuurde zaken anders dan in de normale bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk aan een derde in huur, onderhuur of gebruik af te staan.

20.4 Onsight media is te allen tijde gerechtigd de gehuurde zaken te inspecteren en te onderhouden.

20.5 Opdrachtgever is verplicht de tijdens de huurtermijn geconstateerde gebreken of schades middels een volledige en gedetailleerde schriftelijke opgave onverwijld aan Onsight media te melden. Onsight media voert de herstelwerkzaamheden zelf uit of laat deze voor haar rekening door derden uitvoeren. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van Onsight media herstelwerkzaamheden, reparaties of veranderingen aan de gehuurde zaken te verrichten of te laten verrichten.

20.6 Opdrachtgever is verplicht bij diefstal, of enig ander misdrijf, aangifte te doen bij de desbetreffende autoriteiten en aan Onsight media een kopie van de aangifte en/of het proces-verbaal ter beschikking te stellen.

20.7 In geval van vermissing of beschadiging van het gehuurde of indien derden rechten doen gelden op het gehuurde, daaronder begrepen het leggen van beslag, is Opdrachtgever verplicht Onsight media hiervan onverwijld in kennis te stellen.

21. Verhuur van apparatuur

21.1 Verhuur van apparatuur wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst vastgelegde huurtermijn in hele dagen. Verlenging van deze huurtermijn kan uitsluitend geschieden met voorafgaande schriftelijke toestemming van Onsight media.

21.2 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, zal Opdrachtgever de gehuurde apparatuur op de aanvangsdatum van de huurtermijn tijdens kantooruren (van 9.00 tot 17.00 uur) bij de uitgifte van Onsight media in ontvangst nemen.

Indien in de Overeenkomst geen aanvangsdatum is vastgelegd, gaat de verhuur in op de datum waarop Opdrachtgever de gehuurde apparatuur in ontvangst heeft genomen. Indien Opdrachtgever nalaat de gehuurde apparatuur op de aanvangsdatum in ontvangst te nemen, blijft Opdrachtgever niettemin door de Overeenkomst gebonden en dient hij de overeengekomen huurprijs te voldoen.

21.3 Opdrachtgever of diens gemachtigde is verplicht voor in ontvangst name van de gehuurde apparatuur een kopie van zijn ID, paspoort en/of rijbewijs aan Onsight media te overhandigen.

21.4 Onsight media zal zorg dragen voor adequate verpakking van de gehuurde apparatuur. Opdrachtgever zal de gehuurde apparatuur uitsluitend in deze verpakking en met een deugdelijk vervoermiddel transporteren.

21.5 Uiterlijk op de in de Overeenkomst vastgelegde einddatum dient de gehuurde apparatuur in dezelfde staat en verpakking door Opdrachtgever tijdens kantooruren (van 9.00 tot 17.00 uur) te worden geretourneerd bij de uitgifte van Onsight media, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. Opdrachtgever dient tevens bij Onsight media in te leveren alle gebruiks- en verbruiksmaterialen, inclusief het door Onsight media meegegeven reservemateriaal, én de eventueel door het reservemateriaal vervangen (kapotte) onderdelen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever de vervangingswaarde van het betreffende materiaal aan Onsight media dient te vergoeden.

21.6 Indien de gehuurde apparatuur niet bij Onsight media is geretourneerd op de einddatum van de huurtermijn, is  Opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling is vereist van rechtswege in verzuim. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van de gehuurde apparatuur is Opdrachtgever de in de Overeenkomst vastgelegde huurprijs per dag verschuldigd, onverminderd het recht van Onsight media om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

21.7 Onsight media zal de gehuurde apparatuur bij retournering door Opdrachtgever inspecteren op volledigheid en zichtbare schade. Functionele controle zal op een later tijdstip plaats kunnen vinden.

21.8 Indien Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, zal Opdrachtgever de door Onsight media geleden schade wegens verlies, beschadiging of diefstal van de door Opdrachtgever van Onsight media gehuurde apparatuur vergoeden op basis van de vervangingswaarde van die apparatuur. Eventuele door Onsight media ontvangen verzekeringsuitkeringen zullen op deze schade in mindering worden gebracht.

III. LEVERING VAN DIENSTEN

De in dit hoofdstuk III opgenomen bepalingen zijn naast de in hoofdstuk I opgenomen algemene bepalingen van toepassing op iedere Overeenkomst die (mede) tot voorwerp heeft de levering van diensten, zoals advisering, opleidingen, ondersteuning en het ter beschikking stellen van personeel (detachering).

22. Uitvoering

22.1 Onsight media zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval in overeenstemming met de in de Overeenkomst vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Onsight media worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover Onsight media in de Overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en dit resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

Eventuele afspraken met betrekking tot het serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk overeengekomen.

22.2 Slechts indien dit uitdrukkelijk in de Overeenkomst is vastgelegd, is Onsight media  gehouden bij de uitvoering van de Overeenkomst tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Onsight media is niet  verplicht aanwijzingen op te volgen die inhoud of omvang van de Overeenkomst wijzigen of aanvullen.

22.3 Alle opdrachten tot dienstverlening worden geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door Onsight media. Dit geldt ook indien de desbetreffende Overeenkomst uitdrukkelijk of stilzwijgend is aangegaan met het oog op de uitvoering door een bepaalde persoon. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt derhalve uitgesloten.

23. Terbeschikkingstelling van personeel

23.1 Onsight media ondersteunt Opdrachtgever door het ter beschikking stellen en inzetten van personeel bij de uitvoering van de in de Overeenkomst omschreven werkzaamheden. De geschatte periode gedurende welke het personeel wordt ingezet of de geschatte duur van de werkzaamheden wordt vastgelegd in de Overeenkomst.

23.2 Onsight media zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat het ter beschikking gestelde personeel beschikt over de deskundigheid en het vakmanschap die in gebruikelijke omstandigheden door Opdrachtgever voor de uitvoering van de werkzaamheden mogen worden verwacht.

23.3 Het ter beschikking stellen van personeel wordt aangegaan per uur met een minimum van zes uur per dag, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. De bepaling van de prijs voor de terbeschikkingstelling van personeel vindt plaats op basis van nacalculatie, gebaseerd op het aantal aan de werkzaamheden bestede uren. Het ter beschikking stellen van personeel vangt aan op het moment dat een personeelslid van Onsight media, dan wel een door Onsight media ingehuurde derde, aanvangt werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever waarbij reistijd, voorbereidings- c.q. inpaktijd en nacontrole- c.q. uitpaktijd wordt gezien als het verrichten van werkzaamheden.

23.4 Het uurtarief is in de Overeenkomst vastgelegd. Het tarief geldt uitsluitend voor de in de Overeenkomst aangeduide functie of personeelslid. Het in de Overeenkomst vastgelegde uurtarief geldt voor het kalenderjaar waarin de Overeenkomst is tot stand gekomen. Prijsstijgingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van die wijziging(en). Prijsstijgingen die het gevolg zijn van de loonkostenontwikkeling bij Onsight media zullen jaarlijks per 1 januari worden doorberekend.

23.5 Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat alle wettelijke bepalingen betreffende arbeidsomstandigheden en arbeidstijden en de zorgplicht ten aanzien van de veiligheid van de werkomgeving zoals bedoeld in artikel 7: 658 BW bij de uitvoering van de Overeenkomst worden nageleefd. Opdrachtgever zal Onsight media vrijwaren en schadeloosstellen voor alle boetes en aanspraken wegens het overtreden van deze bepalingen of het niet nakomen van deze zorgplicht.

23.6 Onsight media zal haar verplichtingen ingevolge alle toepasselijke sociale verzekerings- en fiscale wetgeving ten aanzien van het door Onsight media aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde personeel volledig naleven. Onsight media vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen en/of naheffingen van de bedrijfsvereniging of fiscus wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van deze verplichtingen. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Onsight media aan Opdrachtgever schriftelijk bewijs verstrekken van de afdracht van de in dit artikellid bedoelde socialepremies en belastingen.

IV. BEWAARNEMING

De in dit hoofdstuk IV opgenomen bepalingen zijn naast de in hoofdstuk I opgenomen algemene bepalingen van toepassing op iedere Overeenkomst die (mede) tot voorwerp heeft bewaarneming, zoals de opslag van apparatuur, films, dvd’s en videobanden.

24.1 Opdrachtgever is verplicht om Onsight media te informeren van zaken die kennelijk gevaar op kunnen leveren voor de zaken die in de opslagplaats worden bewaard, van zaken die een bijzondere zorg behoeven en van de aanwezigheid van voorwerpen van bijzondere waarde.

24.2 Opdrachtgever en Onsight media zullen gezamenlijk zorg dragen voor het opstellen van een inventarislijst of duidelijke omschrijving van de in bewaring gegeven zaken, die als bijlage deel uitmaakt van de Overeenkomst.

24.3 In de Overeenkomst wordt het bewaarloon vastgelegd. Het in de Overeenkomst vastgelegde bewaarloon geldt voor het kalenderjaar waarin de Overeenkomst is tot stand gekomen. Onsight media heeft het recht om het bewaarloon jaarlijks per 1 januari te verhogen op basis van de wijziging van het maand prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2000 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

24.4 Opdrachtgever is verplicht de in bewaring gegeven zaken terug te nemen uiterlijk op de datum waarop de Overeenkomst tot een einde komt tegen betaling van nog niet voldaan bewaarloon, alsmede eventuele ten laste van Opdrachtgever komende kosten. Na de datum waarop de Overeenkomst tot een einde is gekomen komen de in bewaring gegeven zaken bij Onsight media voor rekening en risico van Opdrachtgever met dien verstande dat de verplichting tot het betalen van bewaarloon blijft doorlopen voor de duur van de (vervangende) bewaarneming of tot het moment waarop de in bewaring gegeven zaken aan Opdrachtgever zijn teruggegeven of deze door Onsight media zijn verkocht of vernietigd.

24.5 Alle kosten die Opdrachtgever verschuldigd is aan Onsight media moeten voor teruggave van de in bewaring gegeven zaken zijn voldaan. Onsight media heeft het recht van terughouding op de in bewaring gegeven zaken totdat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

V. VERKOOP EN LEVERING VAN ZAKEN

De in dit hoofdstuk V opgenomen bepalingen zijn naast de in hoofdstuk I opgenomen algemene bepalingen van toepassing op iedere Overeenkomst die (mede) tot voorwerp heeft de verkoop en levering van zaken, zoals de verkoop van apparatuur.

25. Aflevering en risico overgang

25.1 Aflevering van de verkochte zaken die voorwerp zijn van de Overeenkomst geschiedt op de plaats van het magazijn van Onsight media, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. In dat geval zal Onsight media Opdrachtgever zo mogelijk voor aflevering op de hoogte stellen van het tijdstip waarop Onsight media of de door Onsight media ingeschakelde vervoerder voornemens is de zaken af te leveren. De door Onsight media opgegeven aflevertijden zijn steeds indicatief.

Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat op het door hem aangegeven bezorgadres op werkdagen tussen 9.00 en 17.30 uur iemand aanwezig is om de zaken in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan Onsight media gerechtigd is om extra bezorgkosten in rekening te brengen.

25.2 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken die voorwerp zijn van de Overeenkomst gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze zaken in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever is gesteld. Indien ten behoeve van de aflevering, al dan niet op verzoek of instructie van Opdrachtgever, gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de zaken over op Opdrachtgever op het moment van afgifte van de zaken aan de vervoerder.

26. Eigendomsvoorbehoud

26.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Onsight media totdat alle bedragen die Opdrachtgever aan Onsight media verschuldigd is volledig aan Onsight media zijn voldaan. Indien Opdrachtgever als wederverkoper optreedt, is Opdrachtgever slechts bevoegd de zaken die zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Onsight media te verkopen en door te leveren in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever.

26.2 Indien Opdrachtgever (mede) uit de door Onsight media onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Opdrachtgever die zaak slechts voor Onsight media en houdt Opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor Onsight media totdat Opdrachtgever alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. Onsight media heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

27. Garantie

27.1 Voor alle door Onsight media verkochte zaken gelden uitsluitend de garanties indien en voor zover deze door de desbetreffende toeleverancier van Onsight media worden gegeven. Opdrachtgever aanvaardt deze garanties van derden. Deze garantiebepalingen liggen voor Opdrachtgever ter inzage bij Onsight media en Onsight media zal deze aan Opdrachtgever kosteloos op zijn eerste verzoek toezenden.

27.2 Onsight media staat er niet voor in dat de door Opdrachtgever geselecteerde en gekochte zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde gebruik, tenzij de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud in de Overeenkomst zijn gespecificeerd.

28. Boetebeding

28.1. Indien een partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst of van afspraken die daarmee samenhangen, is zij (elk van) de wederpartij(en) van de Overeenkomst voor elke tekortkoming of voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete verschuldigd van €1.000,-

28.2 De boete komt de wederpartij(en) van de nalatige partij toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder onder meer begrepen de vordering tot nakoming van de betrokken verplichtingen en elk recht op schadevergoeding, voor zover de schade het bedrag van de boete te boven gaat.